දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතය

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව සියයට 73 ක පමණ ජන්ද ප්‍රතිශතයක් භාවිතාවී තිඛෙනවා.
මේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ජන්දය භාවිතා කර ඇති ප්‍රතිශතයි.

[chart id=”4473″]