දුම්රිය ගමනකින් බිහිවූ අමරදේවයන්ගේ මියුරු ගීතය

ඔබ මා සමග අතිනත ගන්නා දවස ගීතය අමරදේවයන් ගැයූ මියුරුතම ගීතයක් සේ සැලෙකනවා. මේ එහි මෙතෙක් නොකී කතාවයි.

ගායනය – පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව
පද රචනය – සුනිල් සරත් පෙරේරා
සංගීතය – පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව