දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව / මැණිකෙලා වර්ජනයට නෑ

දුම්රිය රියදුරන් විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය අඛන්ඩව ක්‍රියාත්මක වනවා.
ඒ වර්ජනය නිමා කිරීමට අදාළ සාකච්ජා අසාර්ථකවීම හේතුවෙන්.
ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගවල දුම්රිය කිහිපයක් හැරුණු විට දුම්රිය සේවා සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ.
කෙසේ වෙතත් වර්ජනය නොතකා පොඩි මැණිකේ හා උඩරට මැණිකේ දුම්රිය දෙක කොලඹ සිට බදුල්ල දක්වාත් බදුල්ල සිට කොලඹ දක්වාත් ධාවනය කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *