දුම්රිය වර්ජනය අවසන් කරයි / වහා සේවයට එන්න තීරණයක්

දුම්රිය රියදුරන් හා නියාමකයින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩවර්ජනය ජනාධිපති ලේකම්වරයා සමග පස්වරුවේ පැවැති සාකච්ජාවෙන් අනතුරුව අවසන් කර තිඛෙනවා.
ඊයේ පස්වරුවේ සිට දුම්රිය නියාමකයින් හා දුම්රිය රියදුරන් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කළා.
වර්ජනය අද දිනයේදී නතර නොකරන්නේ නම් දුම්රිය සේවය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය වර්ජකයින් වෙත දැනුම්දී තිබුණේ.
ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනයද ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *