දූෂණ මැඩීම සදහා එජාපයෙන් නව යෝජනා කිහිපයක්

දූෂණ සහ වංචා පිළිබඳ නඩු විමර්ෂණය කිරීම සඳහා නව මහාධිකරණ 3ක් පිහිටුවීමට අයවැය මගින් කළ යෝජනාව ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් පිලිබද අද රැස්වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධීකාරී මණ්ඩලය යෝජනා කිහිපයක් සම්මත කරගෙන තිඛෙනවා.
මේ එම යෝජනා මාලාවයි.