දෙවන පාසල් වාරය අද ඇරඹෙයි

වසරේ දෙවන පාසල් වාරය අදින් ආරම්භ වනවා.
ඒ අනුව රජයේ හා රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සදහා අද දෙවන වාරයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.