දෙවියන්ගේ සැබෑ පෙනුම ඇත්තටම මෙහෙමයි

බොහෝ දෙනකු දෙවියන් යැද්දද දෙවියන් කවර ආකාරයේ ස්වරූපයකින් යුක්තදැයි ඔවුන් තුල අදහසක් පවතින්නේ නැහැ. සැබවින්ම මහත් සේ පින් සිදුකරන තැනැත්තන් මරණින් මතු දෙවියකු බවට පත්වේ නම් ඔහු කවර ස්වරූපයක් දැරිය හැකිද ? මේ අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ හිමියන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා කෙටියෙන් සිදුකරන පැහැදිලි කිරීමයි.