දෙසැම්බර් 31 සුනාමි අනාවැකියේ ඇත්ත කතාව මෙන්න

දෙසැම්බර් 31 වනදා ආසියානු කලාපයට බලපාන බව කියන සුනාමියක් හා භූ කම්පන තත්ත්වයක් පිළිබද අනාවැකියක් මේ දිනවල දැඩි අවධානයට ලක්ව තිඛෙනවා. මෙම අනාවැකිය නිකුත් කර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ ප්‍රකට මහාචාර්යවරයෙක් විසින්.ඒ අනුව ලොවක් බලා සිටින මෙම අනාවැකියේ ඇත්ත කතාවයි මේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *