දේශපාලනඥයන්ට ගරු කරන්න – කොලඹ විදුහල්පතිවරුන්ට ලිපියක්

පාසල්වල උත්සව සදහා පැමිණෙන දේශපාලනඥයන්ට නිසි ගරු සරු දක්වන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට නියෝග කරමින් කොලඹ අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලය විසින් විදුහල්පතිවරුන්ට ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා. මේ දේශපාලනඥයන් ඉදිරියේ විදුහල්පතිවරුන් හා සිසුන්ගේ කොදු නවන එම අපූරු ලිපියයි.