දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් පුටුව මහ බැංකු ලොක්කෙක්ට

නව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපති සී.ජේ.පී. සිරිවර්ධන මහතා පත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වසර 32කට වැඩි අත්දැකීම් ඇති පළපුරුදු නිලධාරියකු වන ඒ මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නිර්දේශයක් මත මෙම නව තනතුරට පත් කරනු ලැබ ඇති බවයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ්‍ය නිවේදනය කළේ.