දෛවය වෙනස් කරන හැටි

උත්සහයෙන් හා කැපවීමෙන් මිනිසාට දෛවය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව ඇති බව පැහැදිලි කෙරෙන වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් මෙහි ඇතුළත්ය.

උපුටා ගැනීම – Jeevithaya යූ ටියුබ් අඩවියෙනි.