ධනවත් රටවල් අතර ලංකාවට 65 වන තැන

දල ජාතික නිෂ්පාදිතය අතින් ලංකාව ලෝකයේ 65 වන තැන පසුවන බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.