නකල්ස් වනය මැද නිවී ගිය ගිනි කන්ද ?

ලංකාව ගිනි කදු වලින් තොර රටක් ලෙස සැලකෙනවා. එහෙත් මෙරටින් උණුදිය උල්පත් දැකගත හැකි අතර ගිනි කන්දක නිවී ගිය පොලවට සමාන ස්ථානයක්ද මෙරට තුල පවතිනවා. ඇතැම් පර්යේෂකයින් එය නම් කරනු ලබන්නේ නකල්ස් වනය මැද පිහිටි අති දුෂ්කර අලු ගල් ලෙස ලෙසයි. සැබවින්ම අලුගල්ලෙන නිවී ගිය ගිනි කන්දක්ද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.