නගරයක් බිය කරමින් උණු වතුර වැස්සක් වැහැලා

සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂාව ඇද හැලෙන්නේ ජලය / හිම හෝ අයිස් කැට වැනි තත්ත්වයන්ගෙනුයි.
එහෙත් කිසියම් ස්ථානයකට උණූදිය වර්ෂාවක් ඇද හැලුණු බව ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ එම කතාවයි.