නවතම ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලංකාවට 6 වන තැන

නවතම ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත්ව තිබෙනවා.
එහිදී මුල් ස්ථානයේ පසුවන්නේ ඉන්දියාවයි.
ලංකාවට 6 වන තැන හිමිව තිබෙනවා.