නව වසර උදාව වෙනුවෙන් අතිරේක දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක්

පාසල් වාරය අවසන් වීමත් නව අවුරුදු උදාවත් සමගම ගම්බිම් බලා පිටත්වන ජනතාව සඳහා විශේෂ දුම්රිය සේවාවක්  ජනවාරි 7 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා පවසනවා.
 ඒ අනුව කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.
 අනෙකුත් පළාත් සඳහා ද විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද විජය සමරසිංහ මහතා සදහන් කළා.