නාඩි වාක්‍යයෙන් හෙළිකරන විස්මිත අනාවැකි

නාඩි වාක්‍යය සලකනු ලබන්නේ විස්මිත අනාවැකි ක්‍රමවේදයක් ලෙසයි. කිසිදු ආගමකට ගැති නොවන එම ක්‍රමවේදය තුලින් ලෝකයේ උපත ලබන අතීත අනාගත මිනිසුන්ගේ උපතේ සිට මරණය දක්වා මෙන්ම භවයන් පිළිබදවද අනාවරණ කරන් ලබන්නේ විස්මිත ලෙසයි. මේ ඒ පිළිබද පැහැදිලි කිරීමක් හා එයින් අනාවරණ කරනු ලැබූ විස්මිත කරුණු පිළිබදයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *