නැවක් කටින් අදින්න යන විස්මිත ලාංකිකයා

ගිනස් වාර්තා 18 ක් පිහිටුවීහ සදහා සූදානමින් පසුවන නූතන යුගයේ විස්මිත ලාංකීය තරුණයකු පිළිබද කතාවයි මේ.