නිකරුණේ අත්අඩංගුවට ගනු ඇතැයි සිතන්නේ නෑ /හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්

නිකරුණේ තමන් අත්අඩංගුවට ගනු ඇතැයි නොසිතන බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ චෝදනාවන්ද පදනම් විරහිත බවයි.

මගේ පියාගේ ස්මාරකයක් හැදුව නිසා මාව අත්අඩංගුවට ගන්න යන්නේ කියලයි මට ආරංචි වුණේ. ඒ ස්මාරකය හැදුවේ ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ පදනම සහ පහත් බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය අතර ඇතිවූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකින්.
මේ ආණ්ඩුව දූෂිතයන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා දේශපාලන පළි ගැනීම් මත මෙවැනි පදනම් විරහිත චෝදනාවක් දාලා මාව අත්අඩංගුවට ගනීවි කියා මා සිතන්නේ නෑ.