නිදහස් දිනයට එන අලුත් මුදල් නෝට්ටුව මෙන්න

Banner

70 වැනි නිදහස් සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් 1000 වටිනාකමක් ඇති සමරු මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙය මහබැංකුව විසින් නිකුත් කරන සිව්වැනි සමරු මුදල් නෝට්ටුවයි. මුදල් නෝට්ටුව පෙබරවාරි 06 සිට බලපත්‍රලාභී වානිජ බංකු හරහා සංසරණයට නිකුත් කරන බව මහබැංකුව නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

Banner