නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් වන රථවාහන සැලැස්ම මෙන්න

ජාතින නිදහස් දින සැමරුම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන විශේෂ රථවාහන සැලැස්ම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. මේ පොලිස් මූලස්තානය ඒ පිළිබද නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

2018.02.04 70 වන නිදහස් රථවාහන සැලැස්ම -
media on 2018.02.01 at 1520