නිල්වලා ව්‍යාපෘතියට ආ සමාගමෙන් දේශපාලකයෙක් අල්ලස් ඉල්ලලා

බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන ගිං නිල්වලා ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ චීන සමාගම ජනාධිපතිවරයා වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා.
ඒ ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය අනුමැතියක් ලබාදීම වෙනුවෙන් අල්ලස් ලබාදෙන්නැයි ප්‍රබල දේශපාලනඥයකු හා ප්‍රබල නිලධාරීන් විසින් බලපෑම් කළ බවට පවසමින්.
මෙම වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය තුලින් විදුලි උත්පාදනයට හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක්කයට පානීය ජලය ලබාදීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *