නිල ඇදුම් වව්චර වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

පාසල් සිසුන්ගේ නිල ඇඳුම් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් ලබා දුන් වවුචර්පත්වල වලංගු කාලය ජනවාරි මස 31 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

මෙතෙක් එම වවුචරපත්වලින් නිල ඇඳුම් මිලදී නොගත් සිසුන්ගේ පහසුව සඳහා වලංගු කාලය දීර්ඝ කළ බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

නිල ඇඳුම් වව්චරපත්වල වලංගු කාලය දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *