නීල ලෝහිත දැවැන්ත සද ලෝකයට පෙනුනු හැටි – Video

Banner

වසර 152 කට පසු දිස්වූ දැවැන්තම සද හෙවත් නීල ලෝහිත චන්ද්‍රයා ඊයේ ලෝකයේ රටවල් කිහිපයකට පැහැදිලිව දිස්වී තිඛෙනවා. මේ එම අවස්ථාවේදී නාසා ආයතනය විසින් ගනු ලැබූ වීඩියෝ දසුනයි.

Banner