නුවරඑළියට නව ප්‍රාදේශීය සභා 4ක්

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අලුතින් ප්‍රාදේශීය සභා හතරක් පිහිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිඛෙනවා.
ඒ අනුව නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පවතින නෝවුඩ් සහ මස්කෙළිය යන ප්‍රදේශ දෙක ද, අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පවතින අගරපතන සහ කොටගල යන ප්‍රදේශ දෙකද වෙනම ප්‍රාදේශීය සභා ලෙස ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.
ඒ සමඟ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය සභා අටක් දක්වා ඉහළ යන අතර මීට අදාල කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා විසිනි.