නුවරඑළියට නව ප්‍රාදේශීය සභා 4ක්

පළාත් පාලන නව සංශෝධන යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නව ප්‍රාදේශීය සභා 04 ක් පිහිටුවීමට යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිඛෙනවා.දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය අතර ඊයේ පැවැති සාකච්ජාවකදීයි මෙම එකගතාවය පලව ඇත්තේ.මේ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂවලට කාලය අවශ්‍ය බව දැනුම්දීමෙන් පසුව අවසන් තීරණයක් ගැනීම සදහා තවත් කාලය ලබාදීමටයි පියවර ගෙන තිඛෙනවා. නුවරඑළිය සහ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශ තුළ එක් ප්‍රාදේශීය සභාවක් සඳහා ලක්ෂ 02 ට වැඩි ඡන්ද දායකයින් ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචිවීව සිටිනවා.එම තත්ත්වය මතයි ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රමාණය වර්ධනය කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ.