නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය න්‍යෂ්ටික අවියට එරෙහි ICAN ආයතනයට

2017 නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය න්‍යෂ්ඨික අවි වැලැක්වීම සදහා කටයුතු කරන the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ආයතනයට පිරිනැමීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.

නොඛෙල් කමිටුව නිවේදනය කළේ න්‍යෂ්ඨික අවි 15,000 ක් අක්‍රිය කිරීම සදහා ලෝකය පෙලඹවීමට මෙම සංවිධානය කටයුතු කර ඇති බවයි.
ඒ අනුව රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන (ICAN) ආයතනයට මෙවර නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය පිරිනමා ඇත්තේ සංවිධාන හා පුද්ගල නාමයන් 300ක් අතරිනුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *