පක්ෂ ප්‍රතිසන්ධානය ගැන අගමැතිගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ එම නිවේදනයයි.