පළමු අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගය දෙසැම්බර්යේ විවෘතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගය ලබන දෙසැම්බර්යේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙනවා. මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *