පළාත් පාලන ආයතන සක්‍රීය වීම මාර්තු 22

පළාත් පාලන ආයතන 326 ක බලය පිහිටුවීම ලබන22 වනදා සිදුකරන බව පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධ ගැටලු සහිත ආයතන 15 රහිතවයි. මේ අතරට මහ නගර සභා 24ක් නගර සභා 41ක් ඇතුලත්. මේ යටතේ බලාත්මක වන ප්‍රාදේශීය සභා ගණන 275 ක් වනවා. මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් නියෝජිතයින් 8325 ක් පත් කර ගැණුනා. ඒ ජන්ද විමසීමෙන් 5061 ක්මහා සමානුපාතික ක්‍රමයට අනුව සභිකයින් 3264 ක් වන ලෙසයි.