පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම 7 වනදා / ගැසට් නිවේදනය අද හෝ හෙට

පාර්ලිමේන්තුව ලබන 7 වනදා ස්ථිර වශයෙන් කැදවන බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා දැනුම්දී තිබෙනවා.
ඒ මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන සාකච්ජාවේදීයි.
ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊට අදාළව තමන් දැනුවත් කළ බවයි කරු ජයසූරිය මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය අද හෝ හෙට නිකුත් වනු ඇති බවද මෙහිදී හෙලිකර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *