පාර්ලිමේන්තුව 14 වනදා කැදවයි / ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වේ

පාර්ලිමේන්තුව නොවැම්බර් 14 වනදා කැදවීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර එහි දැක්වෙන්නේ ලබන 14 වනදා පෙරවරු 10ට පාර්ලිමේන්තුව කැදවන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *