පාසල් සිසුන්ට නිල ඇදුම් වව්චරපත් ලබන සතියේ

පාසල් සිසුන් සඳහා නිකුත් කෙරෙන නිල ඇඳුම් වවුචර් පත් ලබන සතියේ සිසුන් අතට පත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කලේ එම වවුචරපත්
දැනටමත් සියලුම පළාත්වලට බෙදා අවසන් කර ඇති බවයි.
හතළිස් දෙලක්ෂයකට ආසන්න පාසල් දරුවන් සඳහා මිලියන 2370 ක වටිනාකමකින් යුත් නිල ඇඳුම් වවුචර පත් ද/ පිරිවෙන් සිසුන් සඳහා මිලියන 75 ක වටිනාමකින් යුත් වවුචරපත් ද මේ වනවිට නිකුත් කර අවසන්ව තිඛෙනවා.
මෙම නිල ඇඳුම් වවුචරපත් වල මුළු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 2445 ක් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *