පාස්පෝට් / හැදුනුම්පත්/ තැපල්/සත්වෝද්‍යාන පිවිසුම් ගාස්තු ජනවාර් 01 සිට ඉහලට

අය වැය යෝජනාවන්ට අනුව රජයේ සේවා සදහා අය කරන ගාස්තු ජනවාර් පලමුවනදා සිට සියයට 15කින් වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ගමන් බලපත්, හැදුනුම්පත් / සත්වෝද්‍යාන ප්‍රවේශ පත්/ තැපල් ගාස්තු හා රජයේ අනෙකුත් සියලු සේවා සදහා වන ගාස්තු සියයට 15කින් වැඩි කරන බවයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *