පැපිරස් පත්‍රිකාවකින් හෙළිවුණු පිරමීඩවල අබිරහස

පිරමීඩ නිර්මාණය පිළිබද විවිධ මතවාදයන් පවතිනවා. සැබවින්ම පිරමීඩ හා පිටසක්වල ජීවීන් හෝ අභ්‍යාවකාශය අතර සබදතාවයක් පවතින්නේද යන්න පර්යේෂකයින් තුල පවතින ගැටලුවක්.මේ ඒ පිළිබද පැපිරස් කත්‍රිකාවන් මගින් හෙළිවූ විස්මිත අනාවරණයයි.