පැය 3කින් කතරගම යන්න – අධිවේගය අවසන් අධියරට

කොලඹ සිට කතරගමට පැය 3කට ආසන්න කාලයකින් ගමන් කළ හැකි පරිදි ඉදිකරමින් පවතින මාතර – හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු අවසන් අධියරට එළඹ තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.