පැසිෆික් සාගරයෙන් මතුවූ අබිරහස් නගරය

ලෝකයෙන් සැගවුණු විස්මයජනක අත්ලාන්තික් ශිෂ්ටාචාරය වැනි අතීත ශිෂ්ටාචාරයන් පිළිබද බොහෝ පුරාවෘත්ත පවතිනවා.ඒවා සැබෑවක් බව තහවුරු කරමින් පැසිෆික් සාගරයෙන් මතුව ඇති විස්මිත ඓතිහාසික නගරයක සාධක පිළිබද අනාවරණයයි මේ.