පිටකොටුව පොලිස් අත්අඩංගුවේදී තරුණයකු මියයාම ගැන පරීක්ෂණ

පිටකොටුව පොලිස් ස්ථානයේ සිර මැදිරිය තුලදී තරුණයකු මියයාම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබද නිකුත් කර ඇති නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *