පිදුරුතලාගල මුදුනට තැපල් පෙට්ටියක් – Images

ශ්‍රී ලංකාවේ උසම ස්ථානය වන පිදුරුතලාගල කදු මුදුනේ තැපල් පෙට්ටියක් පිහිටුවා තිබෙනවා.
ඒ අනුව එහි පැමිණෙන සංචාරකයින්ට එහි පිහිටුවා ඇති සමරු තැපල්පත් හා සිහිවටන අලෙවි සැලෙන් මිලදී ගන්නා දෑ සිය හිතවතුන් වෙත යොමු කිරීමට මෙයින් අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.