පිරමීඩය පත්ලෙන් හමුවුණේ දඩු මොණරයක්ද ?

පීරමීඩ සැලකෙන්නේ අතීත ලෝකයේ මහා විස්මයන් ලෙසයි. එම පිරමීඩවල නිර්මාණය මෙන්ම එතුල ඇති දෑ පවා කවර අරමුණකින් නිර්මාණය කළේද යන්න අබිරහසක් වනවා. ඒ අයරින් මහා පිරමීඩය තුල තිබී සොයාගත් යාත්‍රාවක් සූර්ය යානයක් විය හැකි බවටයි මේ වන විට පර්යේෂකයින් කරුණු දක්වන්නේ. මේ අතීත ලෝකයේ දඩුමොණර තාක්ෂණය ගැන ඉගි කරන විස්මිත කතාවයි.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *