පුංචි ආණ්ඩු මන්ත්‍රීන් නඩත්තුවට මසකට ජනතාවගෙන් කෝටි 14ක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් තේරී පත්ව සිටින මන්ත්‍රීවරුන් 8689 දෙනා නඩත්තු කිරීම වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් කෝටි 13.5 පිරිවැයක් දැරීමට ජනතාවට සිදුව තිබෙනවා.
ඒ නගරාධිපතිවරයකුට රුපියල් 30,000 ක් උප නගරාධිපතිවරයකුට රුපියල් 25,000 ක් ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයකුට රුපියල් 25,000 ක් උප සභාපතිවරයකුට රුපියල් 20,000 ක් යන ගෙවීම්ද ඇතුලත්වයි.
ඊට අමතරව මන්ත්‍රීවරුන් සදහාද මාසික ගෙවීමක් සිදුකෙරෙනවා.
පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට ගමන් දීමනාවක් / දුරකථන දීමනාවක් /මුද්දර දීමනාවක් හා කමිටු සදහා සහභාගීවීමේ දීමනාවක්ද ලබා දෙන අතර එයද මෙම පිරිවැයට හේතුවී තිබෙනවා.
මෙරට තුල මහ නගර සභා 24ක් ,නගර සභා 41 ක් හා ප්‍රාදේශීය සභා 276 ක් වනවා.
එහි පෙර පැවැති මන්ත්‍රී ධූර ප්‍රමාණය 4486 ක් වූ අතර එය මේ වන විට දෙගුණවී ඇත්තේ අසාර්ථක පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය හා අසාර්ථක සීමා නිර්ණය හේතුවෙනුයි.


Lankaanews දවසේ වීඩියෝව 2018.05.22