පුංචි ජන්දයේදී ඔඛේ කැමැත්ත කාටද / මත විමසුම මෙතනින්

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය වසර දෙකහමාරකට ආසන්න කාලයක් කල්යාම හේතුවෙන්ම ඒ කෙරෙහි ඇති ජනතා උනන්දුව වර්ධනයවී තිඛෙනවා. ඒ පිළිබද සිදුකරන ස්වාධීන මත විමසුමට ඔබගේ ජන්දය භාවිතා කර ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීමට පහත සටහන නරඹන්න.

[democracy id=”2″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *