පුංචි ජන්දය ජනවාරි 20 වනදාලු

පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන ජනවාරි 20 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තරණ පෙරමුණේ සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
දෙසැම්බර් සිට නාම යෝජනා කැඳවීමට ඉඩ ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.
කොට්ඨාස සහ අනුපාත ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වෙන මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී කේවල කොට්ඨාස සංඛ්‍යාව 4836 ක් ක්‍රියාත්මක වනවා.
කෙසේ වෙතත් මැතිවරණය පැවැත්වෙන නිශ්චිත දිනය මෙතෙක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *