පුංචි ජන්ද ගැසට් නිවේදනයට ෆයිසර්ගෙන් හෙට අත්සන්

නව මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සඳහා වන ගැසට් නිවේදනයට පළාත් පාලන හා පළාත් සභා ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා විසින් හෙට අත්සන් තැබීමට නියමිතයි.
පෙරවරු 11 ට පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ දී ඒ සදහා අත්සන් තැබීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තැබීමෙන් පසු පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වෙන අන්දම පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමට ද ඇමැතිවරයා අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.