පුද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සදහා එකම මිලක්

පෞද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සඳහා අය කරන ගාස්තුවලට සීමාවක් පැනවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

එහි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සඳහන් කළේ, දැනට එකම වර්ගයේ සැත්කමක් සඳහා එක් එක් පෞද්ගලික රෝහල්වල විවිධ මිල ගණන් අය කරන බවයි.

මෙම තත්ත්වය රෝගීන්ට දැඩි පීඩා ඇති කරන්නක් වන අතර එය සැලකිල්ලට ගනිමින් පෞද්ගලික රෝහල් නියාමන පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සැත්කම් සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් පැනවීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

ඊට අදාළව සෑම පෞද්ගලික රෝහලක ම සැත්කම් සඳහා අය කරන මිල ගණන් පරික්ෂා කෙරෙන අතර එම වාර්තා ලබා ගැනීමෙන් පසුව මිල ගණන් සීමා කෙරෙනු ඇති.

ඉදිරි මාස 06 තුළ පෞද්ගලික රෝහල්වල සිදු කරන එකම වර්ගයේ සැත්කම් සඳහා එකම මිලක් අය කළ හැකි වන පරිදි නීති සකස් කෙරෙනු ඇති බවයි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *