පුනර්භවය හෙළි කළ දැරිය ඒ අයුරින්ම මිය ගිය හැටි

පුනර්භව අනාවරණයන් පිළිබද ලොව පුරා තොරතුරු වාර්තාවනවා.එහෙත් ඇතැම් පුනර්භව අනාවරණ විශේෂිත වන්නේ ඒවායේ විස්මිත හා අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් දිස්වීම හේතුවෙනුයි. මේ ඒ අයුරින් පුනර්භවය හෙළි කළ දැරියක මේ භවයේදීත් ඒ අයුරින්ම මිය ගිය අවස්ථාවක කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *