පුපුරන සීගිරිය මහන විස්මිත මෙහෙයුම

ලෝකයේ 8 වන පුදුමය ලෙසයි සීගිරිය සැලකෙන්නේ.එම විස්මිත නිර්මාණයේ සැගව ඇති අබිරහස්ද වරින් වර ලෝකය හමුවේ අනාවරණ වනවා.මේ එවන් අනාවරණයක් හා සීගිරියේ හානි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන විස්මිත මිනිසුන් පිළිබද කතාවයි.