පෙට්‍රල් නැති දුකට හැදුණු ෆේස් බුක් පෝස්ට්

මේ වන විට බලපා ඇති ඉන්ධන අර්බුධය සමග අන්තර්ජාලයේ විවිධ ආකාරයේ උපහාසාත්මක නිර්මාණ හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා. මේ එවන් නිර්මාණ එකතුවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *