පෙනුනත් ගන්න බැරි දැවැන්තම නිධානය

කැනඩාවේ ඕක් දූපත සැලකෙන්නේ ලොව නිධන් වස්තු වැඩියෙන්ම හමුවන අබිරහස් දූපතක් ලෙසයි. මේ එහි ඇසට පෙනුනත් ලබාගත නොහැකි විස්මිත නිධානයේ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *