පොදු අපේක්ෂකයා සිවිල් සංවිධානවල රෙදි ගලවලා ?

2015 ජනාධිපතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයාට සහාය දැක්වූ සිවිල් සංවිදාන විවිධ අදහස් පල කරනවා.මේ ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි මහතා සිවිල් සමාජයේ රෙදි පිළිබද සිය ෆේස් බුක් ගිණුමේ තබා ඇති සටහනක්.

‘අපිට දැන් ගැලවෙන්න රෙදි නැති නිසාම හොදයි’